Устав

НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

 Чл. 1 Славянското дружество в България е юридическа личност, учредена за неопределено време. То е наследник, приемник и продължител на делото и цялостната дейност на Славянското благотворително дружество, учредено през 1899 г. в гр. София с всички произтичащи от закона правни и морални последствия.

Чл. 2 Славянското дружество в България е независима обществена културно-просветна и родолюбива организация, създадена с нестопанска цел. Негова основна задача е да осъществява дейност за обществена полза.

Чл. 3 Дружеството развива своята дейност като:

а) безусловно изпълнява своите задачи, предвидени в предмета на дейността и останалите си задължения към държавата;

б) разгръща инициативата на членовете на дружеството и подпомага тяхното право на активно участие в управлението и в работата му;

н) изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството при строго спазване на Устава;

г) утвърждава избора на ръководните органи на дружеството и техните редовни отчети пред Общото събрание.

Чл. 4 Дружеството съдейства и подпомага създаването на свои поделения в страната, които се учредяват самостоятелно със свое ръководство, като си избират председател. Поделенията си сътрудничат със Славянското дружество в България, което им оказва методическа помощ за постигане на общи цели и задачи.

УЧРЕДЯВАНЕ:

Чл. 5 Дружеството се учредява със:

 • наименование: СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ;
 • седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Славянска” №6, Район „Средец”, България;
 • предмет на дейност: извършва общественополезни начинания, развива културна, научна, просветна и родолюбива дейност за запознаване на своите членове и на обществеността с историята, съвременността и постиженията на родината, с културното наследство и съвременната култура на българския народ, на всички славянски народи, като съдейства за нейното развитие и разпространение. Сътрудничи си с българите в чужбина и подпомага техните инициативи за укрепване връзките с отечеството им. Работи за всестранното сближаване със славянските народи, осъществява с различни форми на работа, културно сътрудничество с тях на равни начала. Подпомага развитието на славянската култура и славяноведение, запознава българската общественост с културните постижения и живота на съседните и други народи. Дейността по взаимното опознаване и сближаване на славянските народи не противоречи на произтичащите в Европа обединителни процеси.

 Чл. 6 За постигане на целите си дружеството:

а) организира изнасяне на беседи и научни доклади, рецитали, концерти и събори, срещи с културни, научни и обществени дейци по въпроси от областта на историята, културата, науката и обществознанието – развива и читалищна дейност;

б) устройва честване на исторически дати и събития на научни, културни и обществени дейци;

в) поддържа връзки със сродни организации и институти, и с видни дейци от славянски и неславянски страни, както и с други народи;

г) сътрудничи с научни, културни, просветни и обществени организации и институти, в това число и с Българската православна църква;

д) организира двустранни и многостранни научни срещи, симпозиуми и конференции, свързани със славянската проблематика и участва в такива прояви, организирани от други организации и сдружения в страната и чужбина;

 1. e) поддържа връзки и сътрудничи с организации на българите в чужбина и с техни дейци;

ж) при наличност на необходими средства издава подходящи книги, сборници, албуми, календари, диплянки, репродукции, картички, в това число и списание „Славянски глас”;

з) организира курсове и изложби. При осигуряване на финансова помощ може да поддържа хор, оркестър, библиотека и читалня;

и) организира на своите членове посещения на исторически и културни паметници и места в страната и чужбина;

к) според възможностите си оказва материална помощ за културна, научна, учебна, издателска и учебна дейност.

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 Чл. 7 Член на дружеството може да бъде всеки български гражданин, който споделя неговите цели и спомага за тяхното осъществяване.

Чл. 8 (1) Редовни членове на дружеството са тези, които редовно плащат членския си внос и участват в дейността му.

(2) Неплатилите членския си внос за две години отпадат като редовни членове.

(3) На редовните членове се издава членски карти.

Чл. 9 Редовните членове на дружеството имат право да участват в управлението му, да избират и да бъдат избирани в ръководните му органи, да бъдат информирани за неговата дейност, да се ползват от имуществото му и от резултатите на дейността му.

Чл. 10 Член, който до датата на Общото събрание не е платил членския си внос, няма право да участва в събранието, да избира и да бъде избиран.

Чл. 11 Платеният членски внос не подлежи на връщане при прекратяване на членството.

Чл. 12 Членът не отговаря лично за задълженията на дружеството, но се съобразява с неговите решения.

Чл. 13 Членските права са непрехвърляеми и не преминават върху други лица.

Чл. 14 Дружеството не извършва стопанска дейност и не разпределя дивиденти между членовете си.

Чл. 15 За почетен председател и за почетни членове на дружеството от Управителния съвет се обявяват български и чуждестранни граждани, които имат значим принос за дружеството, за родината, за славянството, за науката и културата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО:

Чл. 16 (1) Членството се прекратява:

 1. 1. с едностранно писмено волеизявление до дружеството;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с отпадане.

(2) Член на дружеството, който допуска прояви във вреда на неговите цели или с поведението си уронва неговия престиж, се изключва с решение на Общото събрание, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.

(3) Отпадането поради невнасяне на членски вноски и системно неучастие в дейността на дружеството се контролира с документи.

ОРГАНИ:

Чл. 17 Органи на дружеството са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Ръководство на Управителния съвет;
 4. Контролен съвет.

Чл. 18 Общото събрание е върховен орган на дружеството. Състои се от всички негови членове.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Чл. 19 (1) Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Утвърждава и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.
 6. Приема насоките и програмата за дейността на дружеството.
 7. Приема и утвърждава бюджета на дружеството.
 8. Определя размера на членския внос.
 9. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвет.
 10. Отменя решения на други органи, противоречащи на Устава, както и неправилно изготвени вътрешни актове, отнасящи се до дейността на дружеството.
 11. Взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи на дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол

(4) Ако някои решения са взети в противоречие със закона, Устава или друго предходно решение на Общото събрание, те могат да бъдат оспорвани в едномесечен срок, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал. 3 могат да бъдат поставяни и пред софийски градски съд, в който е регистрирано дружеството, от всеки член на дружеството или негов орган.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Чл. 20 (1) Общото събрание не свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на дружеството. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересованите лица (членове) или от натоварено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива се свиква.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Общото събрание се свиква на четири години веднъж, Отчетното Общо събрание – всяка година, а Извънредното общо събрание се свиква по всяко време.

КВОРУМ:

Чл. 21 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят, за да се проведе.

ГЛАСУВАНЕ:

Чл. 22 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, ако те не отнасят до съпруг, съпруга или роднина по права линия.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:

Чл. 23 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 19, ал. 1, т. 1 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3) Общото събрание взема решенията си с явно гласуване.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен в точка „разни”, ако такива има и ако събранието приеме.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Чл. 24 (1) Управителният съвет се състои от 9 до 13 членове на дружеството в зависимост от обема на работата и задачите на дружеството.

Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години. Този срок може да се удължава с решение на Общото събрание.

(2) Управителният съвет избира от своя състав председател, зам.-председател и секретар.

(3) Председателят на дружеството определя състава на ръководството на Управителния съвет, което се състои от него, от заместник-председателите и от секретаря. Ръководството осъществява работата на дружеството в интервала между заседанията на Управителния съвет. То може да обсъжда и да взема решения по въпроси, имащи за цел подобряване дейността на дружеството и на УС, без да изземва неговите функции, определени по-долу в настоящия Устав.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Чл. 25 Управителен съвет:

 1. В цялостната си дейност Управителния съвет се ръководи от Устава и предвидените в него задължения.
 2. Набелязва задачите, определя реда и степенува по важност дейността на дружеството в обща полза на неговите членове и симпатизанти, и носи отговорност за това.
 3. Представлява дружеството, уточнява и конкретизира задълженията и представителната власт на отделните негови членове.
 4. При необходимост Управителният съвет може да взема и кадрови решения, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.
 5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 7. Подготвя и внася с Общото събрание отчет за дейността на дружеството.
 8. Разпорежда се с имуществото на дружеството при спазване изискванията на Устава.
 9. Определя адреса на дружеството.
 10. Обявява почетен председател и почетни членове на дружеството.

Чл. 26 Управителният съвет утвърждава правилник на организацията на работата и уточнява задълженията на членовете, избрани в ръководния орган на дружеството. Член на Управителния съвет, който в продължение на шест месеца не участва в неговите заседания, се смята за самоизключил се от ръководния орган.

Чл. 27 (1) Управителният съвет се свиква на заседание и се ръководи от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от зам.-председател или от секретаря.

(2) Председателят свиква Управителния съвет на заседание веднъж на три месеца. Той може да свиква и извънредни заседания.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

(5) Управителният съвет има правомощия да кани на заседанията си членове на дружеството или специалисти за обсъждане на въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството.

(6) Управителният съвет взема решенията си с явно гласуване и с мнозинство на присъстващите, а решенията по чл. 25, т. 5 и по чл. 33, ал. 2 – с мнозинство на всички членове.

(7) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 28 Председателят представлява дружеството пред всички власти, организации и лица. Той ръководи цялостната дейност, организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, полага постоянни грижи за успеха на дружеството, за защита на обществените, финансовите и материалните му интереси и за доброто му име в обществото.

Чл. 29 Заместник-председателите на Управителния съвет на дружеството подпомагат работата на председателя и се ръководят от неговите указания и п препоръки. При продължително отсъствие на председателя, той определя персонално кой от зам.-председателите да го замества.

Чл. 30 Секретарят на дружеството осъществява ежедневната оперативна дейност на Управителния съвет и на дружеството. Той упражнява текущия контрол върху работата на деловодството, архива, счетоводството, домакинството и спазването на графиците, по които се водят проявите. Съвместно със счетоводителя съставя и подготвя проектобюджета на дружеството и го внася за обсъждане в Управителния съвет. При необходимост подписва сам или заедно с председателя писма и документи на дружеството.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

Чл. 31 (1) Контролният съвет се състои от трима членове и се избира от Общото събрание за срок от четири години.

(2) Контролният съвет определя от своя състав председател.

(3) Председателят на Контролния съвет свиква същия на заседание на три месеца веднъж, а при необходимост и по често.

(4) Контролният съвет периодично проверява счетоводната отчетност и деловодството, спазват ли се Уставът и решенията на Общото събрание, резултатите от проверките и препоръките за по-нататъшното подобряване дейността на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл. 32 (1) Дружеството се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. С решение на Софийски градски съд, когато:

а) извършва дейност, която противоречи на закона;

б) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието, за прекратяване на неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава лице, което извършва ликвидацията.

ЛИКВИДАЦИЯ:

Чл. 33 (1) При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал. 2 и в случаите на чл. 31, ал. 1, т. 1, той се определя от Софийски градски съд.

(4) При неплатежоспособност, съответно несъстоятелност редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определя от съответните разпоредби на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ:

Чл. 34 (1) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание. Ако решението не е взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. , или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на дружеството. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното дружество.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2, с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното дружество до размера на придобитото

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 35 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от Софийски градски съд заличаване вписването на дружеството.

Уставът е приет от Общото събрание на членовете на Славянското дружество в България на 10 юни 1993 г., изменян и допълван от Общото събрание, състояло се на 17.12.2003 г. и за последен път – на 21.03.2007 г., съгласно изискванията на Закона за юридическите с нестопанска цел, обнародван в „Държавен вестник” брой 81 от 06.10.2000 година.