ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Върхов момент в дейността на славянското дружество отбелязва издателската дейност. В сътрудничество с изтъкнати научни, културни и обществени дейци излиза сп. „Славянски глас” (1902-1936 г.), продължено от сп. „Славянски преглед”. Поредица от отделни книги се появяват в „Славянска библиотека”, поддържана от 1920 г.  до избухването на Втората световна война.  С известни прекъсвания от 1908 до1940 г. се оповестява “Славянски календар”, своеобразен алманах, посрещан с интерес от читателите . Своето мьсто заемаи в. “Славянски вести”. За поддържане академичното равнище на публикациите спомага редовното сътрудничество на изтъкнати учени  от ранг ана проф. Иван Шишманов, проф. Боян Пенев, проф. Ст. Бобчев, проф. М Попруженко и др.

Ето и заглавията на периодичните издание на Славянското дружество в България:    

  • Славяни. Месечно списание. Орган на Славянския комитет в България. 1945-1982 г. (до 1990 г. продължава да излиза като сп. “Родолюбие”, а до 1991 г. – като сп. “Контакти”)
  • Славянска беседа. Двумесечно списание за култура и общественост. София, 1937-1943 г.
  • Славянски вести. Месечен орган на Славянското дружество в България. София, 1937-1943 г.
  • Славянски глас. Орган на Славянското благотворително дружество в София. София, 1902-1940 г.
  • Славянски глас. Годишник на Славянското дружество в България. ISSN 1312-9880 (книга първа, втора и трета).
  • Славянски календар. София – ежегодно издание.
  • Стенен  годишен календар – ежегодно издание.